ПРИМА МЕДИКА 2020

Основен пакет
примарна здравствена заштита 6,790 ден.
гинеколози 6,790 ден.
лабораторија 6,790 ден.
Целосeн пакет
примарна здравствена заштита 7,590 ден.
специјалистичко консултативна заштита 7,590 ден.
гинеколози 7,590 ден.
лабораторија 7,590 ден.

Вкупно за уплата
0,00
Повикува на број
2020/Б/О0.Г0.Л0

Уплатница